Senior MERN stack developer

Kërkojmë senior MERN stack developer për punë në një projekt ERP ndërkombëtar. Kandidati ideal ka të paktën 5 vite eksperiencë pune me këtë stack teknologjik, dhe përmbush të gjitha pikat e më poshtme, në lidhje me:

Detyrat

 • Shkruan të gjithë kodin front-end dhe back-end
 • Harton zgjidhje efikase dhe të shkallëzueshme
 • Njeh dhe përdor me saktësi funksionet dhe komponentët që ka në dispozicion
 • Teston për defekte në funksionalitet dhe/ose dizajn
 • Shkruan dokumentacion të qartë dhe të detajuar

Kërkesa teknike

 • Ka eksperiencë pune me arkitekturën 'microservices'
 • Kupton shumë mirë çëshje rrjeti dhe protokollin HTTP
 • Ka eksperiencë pune në ndërtimin dhe përdorimin e APIs
 • Implementon teknika për shkarkimin progresiv të faqeve
 • Ka eksperiencë pune me JavaScript 'promises'
 • Ka eksperiencë pune me Git

Aftësi personale

 • Kupton qëllimet e biznesit dhe ofron ndihmë në realizimin e tyre
 • Ka intuitë në kuptimin e mënyrës se si gjërat duhet të funksionojnë
 • Aftësi të mira improvizimi
 • Aftësi të mira kërkimore
 • Jep zgjidhje të mira për probleme të ndërlikuara
 • Ndjek parimet KISS dhe DRY
 • Kupton dhe shpejgon lehtësisht një rrjedhë logjike komplekse
 • Zgjidh problemet dhe defektet në afat kohor të arsyeshëm

Aftësi plotësuese

 • PHP
 • Regular expressions

Orari i punës: 08:30 - 17:30, E hënë - E premte

Apliko tani!