Aplikoni për pozicionin "Senior graphic designer"

Bashkangjisni CV
Drag and drop dokumentet këtu ose Maksimumi 20MB
Bashkangjisni portfolio-n
Drag and drop dokumentet këtu ose Maksimumi 20MB
Duhanpirës
Në lidhje me punën
Brandim
Video
Aftësi plotësuese