Aplikoni për pozicionin "Junior full-stack developer"

Bashkangjisni CV, letër motivimi, portfolio, etj.
Drag and drop dokumentet këtu ose 5MB max file size
Duhanpirës
Cila është më e rëndësishme?
Nga anoni?
Kam eksperiencë pune me:
Me cilat nga këto keni punuar në CSS?
Me se ju pëlqen të punoni?
Me se ju pëlqen të punoni?